Bromme Køreforening

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i
Bromme Køreforening fredag den 24. februar 2012 kl.: 19:00

Generalforsamlingen afholdes på Natur-Børnehuset, Veddevej 19, Munke Bjergby

Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Valg af stemmeudvalg
3   Formanden aflægger beretning
4   Godkendelse af det reviderede regnskab
5   Fastsættelse af kontingent for 2013
6   Indkomne forslag
7   Valg af:     
     Bestyrelsesmedlem:  Majken Olsen,                       modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Tim Holtzen-Larsen,              modtager ikke genvalg
     Suppleant for bestyrelsen:         Vakant 
     Bilagskontrollant:   Kenneth Jørgensen                 modtager genvalg
     Bilagskontrollant:   Kenneth Johansen                   modtager genvalg
     Suppleant for bilagskontrollant: Henning Holm   modtager genvalg
     Udvalgsmedlemmer
       Brugskørselsudvalg:
       Stævneudvalg:
       Bladudvalg:
8   Aktivitetsforslag for det kommende år
9   Eventuelt
Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 14. februar 2011.

For at have stemmeret skal kontingent for året 2012 være indbetalt på Bromme Køreforenings bank konto i Sydbank: 0570 - 0000259306 senest den 14. februar 2012 eller betalt til kassereren senest den  24. februar FØR generalforsamlingen starter.

Aftenen indledes med smørrebrød kl.: 18:00 for dem, der har lyst. Uspecificeret smørrebrød á 20,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 57608888 /42188888 eller mail: jl@brommekoereforening.dk

Proportioner til påskestævnet 2012 vil være tilgængelige efter generalforsamlingen, hvorpå der åbnes for tilmelding.

 

Generalforsamling 24. februar 2012

Referat:

pkt. 1: Kirsten Jørgensen bliver vagt som ordstyrer

pkt. 2: stemmetæller blev Gitte Steen og Peer Friborg

pkt. 3: se særskilt

pkt. 4: Majken fremlagte det reviderede regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

pkt. 5: kontingentet blev uændret på 300 kr. for 2013.

pkt. 6: Bestyrelsen fremlagte to forslag. Begge blev godkendte.

pkt. 7: Majken blev genvalgt.

           Susan Andersen blev valgt. Hun var ikke tilstede, men havde via mail tilkendegivet, at hun var villig til valg.

           Anker Nielsen blev valg til suppleant.

           Kenneth Jørgensen og Kenneth Johanson blev genvalgt som bilagskontrollører.

           Gitte Steen blev valgt til bladudvalget.

          Peter Grå Nielsen og Anker Nielsen blev valgt til brugskørselsudvalget.

          Peter Grå Nielsen og Henning Holm blev valgt til stævneudvalget.

Velkommen til alle, vi glæder os til et godt samarbejde.

pkt. 8: Lena Vabø spørg om medlemmerne kunne tænke sig en aften eller dag med Udo, hvor han underviser i maratonkørsel og hvor han viser vigtigheden af groomens arbejde, som en opfølgning på temaaftenen. Bestyrelsen snakker videre om det, der var lidt forskellig meninger fra medlemmerne.
Brugskørsel blev foreslået flyttet tilbage til mandag, men vi fastholder tirsdag til aktiviteten, da tirsdag nu er blevet en god tradition.
Henrik Mikkelsen har læst i avisen, der har været et foredrag om Åmosen, det kunne være et forslag til temaaften,der havde været rigtig god tilslutning.
Jørgen Lamborg spørg om der fortsat er interesse for keglekørsel, der er for få der kom i foråret. Der er medlemmer, der har svært ved at komme før kl.: 19, pga arbejde, det tager vi op i bestyrelsen.
Jørgen spørg om der er interesse for undervisning med Kurt Klindt, hver 14. dag. Der skal være tilmelding til begge ting og nogle tider efter kl.: 19. Der kom ikke rigtig noget svar frem, men bestyrelsen arbejder videre med det. Der bliver snakket en del frem og tilbage om, det er muligt at få noget undervisning i kegle / brugskørsel, så man ikke bare køre det hele som konkurrence. Håber meget de erfarende kuske vil hjælpe og vejlede, da de ligger inde med meget viden og erfaring.

pkt. 9: Kirsten Jørgensen spørger om bladet er pengene vær? Det mener de fleste det er, så vi fortsætter med det.
Pia Sebech spørg om der måske er muligt, at lave en træningsdag med de forhindringer, vi bruger i påsken eller om en fast forhindring er til fri afbenyttelse. Det tager vi op i bestyrelse, da forhindringerne jo allerede er der.

Tak for god ro og orden.

Referat Majken.

 

Formandens beretning:

Bromme Køreforening har haft et travlt år. Vi har haft mange aktiviteter med et stor arbejde for bestyrelsen og for vore mange hjælpere og kuske.

Ved vor generalforsamling i 2011 blev foreningens aktiviteter og fremtid diskuteret og på den efterfølgende temaaften kom Brommes fremtid igen op til diskussion. På temaaftenen var vi 24 medlemer. Resultatet af disse to gange debat blev kommunikeret ud til jer alle som skrevet af Jesper Jacobsen i vor medlemsblad i maj 2011:
1    Medlemmerne var generelt tilfredse med den nuværende løsning med Naturbørnehuset og Jagtforeningens hus / banen på Per Albiniusens mark.
2    Et samarbejde med Kongsgården skulle undersøges nærmere,
med dette budskab har bestyrelsen arbejdet videre i årets løb.

Vi har afholdt vort Påskestævne med 20 ekvipager. Vi var lidt betænkelige ved, at SSK skulle arrangerer landsstævne i den efterfølgende weekend. Men vi fik tilmeldinger nok til at kunne afvikle vores stævne. Både Jørgen Konge og de mange hjælpere sikrede en god konkurrence og vi fik mange gode tilbagemeldinger fra kuskene og tilskuerne.

I maj nummeret af bladet meddelte Jesper, at han havde besluttet at stoppe som formand med øjeblikkelig virkning. Derefter konstituerede bestyrelsen sig med Majken som kasserer og mig som formand. Vi fik Henning med i bestyrelsen.

Kegletræning har vi haft på programmet i foråret. Det var med et skuffende deltagelse, idet kun to kuske var faste deltagere.
Brugskørselstræningen hos Kaj startede i maj. Her har vi en stabil deltagelse. Vi starter hos Kaj og kører derefter ud i mosen på Tangagervej. Jeg vil gerne sige tak til Kaj, fordi du lægger areal til aktiviteten, samt passe arealet.

Igen i år havde vi et TopCup-stævne i Nyvang den 10. juli med 40 ekvipager. I år fik vi kontrolmålt banen af dommeren og en af konkurrencekuskene. Så banen var på korrekt længde 500 m.

Bromme viste flaget ved Gørlev Marked den 9. juli med et indslag med keglekørsel for fuld fart. Vi havde fire ekvipager med idet Jørgen Jensen og Henning Holm kørte med Oldenborger, Per Ipsen kørte med fjordhest og Julia Conradi kørte med Gotlands Russ. Så vi viste, at medlemmerne i Bromme Køreforening kører med hest af mange racer. Dette indslag blev gentaget i "Liv i Landet" på Kongsgården. Det var en godt reklame for Bromme.

Tirsdag den 12. juli havde brugskørselsudvalget indbudt til hyggeskovtur med efterfølgende grillaften. Igen en meget hyggelig aften hos Kaj. Vi var 9 kuske og 25 passagerer, der hyggede sig sammen.

Lørdag den 6 august var afsat til vort årlige brugskørselsstævne i Nyvang. Vi måtte desværre aflyse, da vi kun fik 4 tilmeldinger. Den ugentlige træning er rigtig godt besøgt, men konkurrenceinteressen var ikke stor nok.

Orienteringsturen udgik fra Kongsgården i Vester Broby. 8 kuske gennemkørte turen gennem Broby Vesterskov og Sønderskov  Syd. Et godt samarbejde med Kongsgården er dermed indledt. Vi spiste vor medbragte mad i Svellehuset i hyggelig stemning og vi fik overrakt præmiesløjferne og festpokalen.

Pløjestævnet blev igen i år afholdt hos Elly og Finn på Stokholtsvej. Vi havde 11 tilmeldte pløjere, heraf kom de 2 fra Fyn. Så det var første gang vi fik besøg fra den anden side af  Storebælt. Stævnet blev afviklet i godt vejr og alle viste flotte resultater. Vi siger tak for husly og tak fordi vi må komme igen i 2012.

Indendørssæsonen blev indledt med vort stævne i Vemmelev. Vi kunne ønske so flere tilmeldinger, men vi valgte at gennemføre og fik et godt stævne. Det viste sig at vintersæsonen kun kunne gennemføre 2 uden af 5 planlagte stævne pga for ringe tilmeldinger.

Vores sociale hyggeaftener med lædersyning blev afsluttet med fælles spisning i december og der var et stort fremmøde.

 I løbet af vinteren har vi haft mulighed for mod betaling at køre i ridehus hos Gitte og Niels Henrik Nielsen, Jyderupvej 87. Henning har koordineret køretiderne, så alle tilmeldte har fået en god oplevelse ud af det.

Vor temaaftener skulle starte med Jørgen Konge, som meldte sig syg samme dag som mødet. Vi fik hygget os med nogle gamle billeder fra Brommearkivet. Udo Buchwald kom i januar og fortalte om det arbejde som en groom udfører og han viste et stort udvalg af sine billeder med rigtigt og forkert udført groomarbejde. Peer Friborg fortalte om sine oplevelse i Pakistan hos Sheiken og viste mange spændende billeder og videoklip. Så nu kender vi også lidt til denne fremmede skik. I marts  komme Staldmester Major Michal Mentz og frotæller om de kongelige stalde.

I årets løb har bestyrelsen haft kendskab til nogle runde fødselsdage og mærkedage blandt vore medlemmer. Vi vil sige tillykke til dem alle. Her vil jeg nævne turen til Keld Anholm. Jørgen Jensen havde arrangeret en overraskelse, idet der mødteb16 vogne, som samlet kørte til fødselaren og under Birger Hansen ledelse lavede kuskene en flot opstilling på hingstfolden. Også et tillykke til Kirsten Jørgensen, som vandt DressurCuppen i middelsvær klasse.

I marts startede vi dialogen med Sorø Sportsråd om optagelse med det formål, at blive godkendt som en klub under fritidsloven i Sorø Kommune og der igennem at kunne modtage tilskud fra kommunens tilskudsordning. Sorø Sportsråd er talerør for 49 sportsforeninger.  Alle klubberne som er medlem af Dansk Idrætsforbund vil automatisk blive optaget efter ansøgning. Vor ansøgning måtte gennem en bestyrelsesbeslutning, før vi kunne optages. I august blev vi optaget, hvorefter jeg deltog i det første møde. I Sportsrådett har Ole Ring gennemgået vore vedtægter, dette medfører et forslag til ændringer.

Dansk Køresport har i år opnået store og flotte resultater, som jeg håber kan sætte skub i vore kuske. så vi kan få flere med til de planlagte aktiviteter på Sjælland.

Jeg håber, at vi kan få tilslutning fra alle jer Brommekuske til vore arrangementer i 2012. Jo flere jobedre, så er det sjovere at arrangere og deltage i aktiviteterne.

Jeg vil gerne takke alle de medlemmer, der i årties løb har skrevet indlæg til vort medlemsblad. Jeg opfordre andre til også at fatte penne og skrive indlæg, både ris og ros er velkommen. Jeg vil takke hele bestyrelsen og alle medlemmer af udvalgene, såvel de nuværende som de, der har valgt at træde ud, for det godt arbejde og for den store indsats. der er blevet ydet i det forgangne år.