Bromme Køreforening

 

Referat fra Bromme Køreforenings generalforsamling afholdt

           den 20. Februar 2009 i Stenlille Jagtforening.

 

Formand Vagn Hauge bød velkommen til de 43 fremmødte. 

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Som generalforsamlingens dirigent foreslog formanden Kirsten Jørgensen. Det blev vedtaget.

 Pkt. 2  Valg af stemmetæller.

Her blev Stine Hansen, Majken Olsen og Lars Jørgen Jensen valgt.

 Pkt. 3  Formandens beretning.

Vagn Hauge startede med at oplyse, at der p.t. var 74 medlemmer i Bromme Køreforening.

 Ca. 4 måneder efter sidste generalforsamling skete der udskiftning i bestyrelsen, idet Kaj Pedersen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Vagn takkede Kaj for tiden i bestyrelsen.

Da Peder Grå var suppleant, overtog han Kajs plads.

 Vagn omtalte de udvalg der er i foreningen, samt de arrangementer der har været i årets løb.

Påskestævnet som desværre måtte aflyses på selve dagen grundet snevejr, orienteringskørsel med 14 deltagne vogne, 2 ture til Kilden, turen til Bromme Lillesø, pløjestævne i høj solskin med 11 spand afholdt hos Finn Jørgensen, keglekørselstræn-

ning samt træningsaftener i brugskørsel hos Kaj Pedersen med meget god tilslutning, brugskørselsstævnet på Nyvang med meget lille tilslutning og til sidst temaaftener på Munke Bjergby skole med meget god tilslutning.

 Sluttelig takkede Vagn Ester Jensen for hendes store hjælp ved diverse arrangementer.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 4 Foreningens regnskab.

Foreningens kasserer Jørgen Lamborg kunne oplyse, at Bromme  Køreforenings kasse- og bankbeholdning er på kr. 60.820,66. Årsregnskabet  viste et underskud på kr. 12.797,42.

Jørgen nævnte, at foreningen igen i 2008 havde fået tilskud fra Spar Trelleborg/Spar-

kasse Syd på kr. 5.000,00.

Årsagen til det store minus i regnskabet skyldes bl.a. det aflyste påskestævne, udgift til istandsættelse af brugskørselsvogne samt ekstraudgifter til kontorhold i forbindel-

se med, at opgaven omkring udgivelse af medlemsbladet var blevet overtaget af andre, som nødvendiggjorde nyanskaffelser i forbindelse hermed.

Der var følgende spørgsmål til regnskabet:

Hvorfor er foreningens aktiver ikke opført i regnskabet, da disse repræsenterer en værdi? Jørgen svarede, at såfremt  aktiverne skal påføres regnskabet, skal der også ske en afskrivning. Hvor meget skal den i given fald være pr. år?

Udover almindelige spørgsmål til postering af udgifter/indtægter blev der stillet spørgsmål til udgiftsposten arrangementer. Kunne der ikke ske en udspecificering af beløbet? Spørgeren mente at en udgiftspost på kr. 30.000,00 og indtægtspost på kr. 20.000,00 i et samlet beløb ikke giver overskuelighed.

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.

 Pkt. 5  Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog, at kontingentet stiger i 2010 fra kr. 250,00 til kr. 300,00, så man er på forkant, hvis det eventuelt kommer på tale, at foreningen får deres eget område til diverse arrangementer.

Jørgen Jensen fra bestyrelsen var imod en stigning.

Herefter gik man over til afstemning. Af de 43 fremmødte stemte 26 for en stigning og 7 stemte imod.

Den foreslåede stigning blev vedtaget.

 Pkt. 6 Indkomne forslag.

Der var 2 forslag fra Jørgen Jensen og Henning Holm og 2 forslag fra Majken Olsen.

Da alle forslagene vedrørte aktiviteter blev de flyttet til punkt 8.

Pkt. 7 Valg til bestyrelse.

På valg var Jørgen Jensen og Jørgen Lamborg. Endvidere skulle der vælges en suppleant, idet tidligere suppleant Peder Grå var indtrådt i bestyrelsen.

Såvel Jørgen Jensen som Jørgen Lamborg blev genvalgt.

Bjarne Wisler blev valgt som suppleant.

 Pkt. 8  Forslag til aktiviteter.

Forslaget fra Jørgen Jensen og Henning Holm:

6 træningsaftener i keglekørsel ved Stenlille Jagtforenings område.

Nedsættelse af udvalg til keglekørsel.

Forslagene blev ikke vedtaget, men keglekørselstræning indgår i bestyrelsens arrangementsplanlægning.

 Forslag fra Majken Olsen:

At keglekørsel indgår i de sidste 2-3 kørselstræninger i Haverup.

Forhindringskørsel 2 lørdage/søndage før/efter påskestævnet.

 Keglekørsel indgår i træningen de sidste 2-3 gange i Haverup

Muligheden for at lave forhindringskørsel og eventuelt at bruge forhindringerne efter påskestævnet arbejdes der videre på.

Angående aktiviteterne i den snart forgangne sæson, var der fra flere sider stor kritik af den måde orienteringen var blevet givet på. Der er blevet ringet rundt til nogle medlemmer men ikke alle. Dem der kom med kritikken mente, at informationen skulle ske via mail, brev eller medlemsblad.

Bestyrelsen blev venligst bedt om for fremtiden at sørge for, at informationen blev publiceret via mail, brev eller medlemsblad, så alle får den samme information.

 Valg til stående udvalg:

 Brugskørselsudv.: Anker Nielsen, Peder Grå og Per Ibsen.

Stævneudv.: Tina Batinka, Jørgen Lamborg, Julie Conradi og Anette Hauge Hansen.

Bladudv.: Majken Olsen, Gitte Sten og Vagn Hauge.

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 Referent

Henning C. Holm