Bromme Køreforening

                                                                                                                              08. marts 2007

 Da vi desværre blev nødt til at aflyse den ordinære generalforsamling i Bromme Køreforening d. 23. februar 2007 pga. snestorm, indkaldes hermed til

 

NY ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag d. 30. marts 2007 kl. 19.00

På Munke-Bjergby Skole, Veddevej 19, 4190 Munke-Bjergby

 DAGSORDEN 

1               Valg af dirigent

2               Valg af stemmeudvalg

3               Formanden aflægger beretning

4               Godkendelse af det reviderede regnskab

5               Fastsættelse af kontingent for år 2008

6               Indkomne forslag

Ad 6/a  Forslag om nedsættelse af brugskørselsudvalg

Ad 6/b  Forslag om ændring i medlemsregistreringen

7               Valg af:                     

                      Best.medlem, Jørgen Jensen,                                      modtager genvalg

                      Kasserer, Jørgen Lamborg,                                           modtager genvalg

8                    Aktivitetsforslag for det kommende år

9                    Eventuelt

  For at have stemmeret skal kontingent for år 2007 være indbetalt. Benyt vedlagte girokort eller betal til kassereren d. 30. marts 2007 FØR generalforsamlingen starter (medbring girokortet).

 Med venlig hilsen

 Kirsten Jørgensen

Pbv.

 Generalforsamlingen indledes son sædvanlig med smørrebrød kl. 18.00 – for dem der har lyst. Smørrebrød á 20 kr. kan bestilles senest d. 21/3 hos Kirsten på tlf. 5780 3006.

 

Generalforsamlingen 30. marts 2007

Referat fra Bromme Køreforenings Generalforsamling d. 30. marts 2007 på Munke-Bjergby Skole.
 P.g.a. snestorm blev den oprindelige dato for generalforsamling, d. 23. februar 2007, aflyst.

Sædvanen tro startede vi med smørrebrød én times tid før generalforsamlingens start.

Allan Sørensen blev valgt som dirigent og Anders Høgh Hansen og Torben Jensen blev valgt som stemmetællere.

Formanden berettede om stadigt stigende medlemstal (86 medlemmer).

I årets løb har der været faldende opbakning til visse arrangementer –især seletøjssyningen har haft faldende tilslutning (på nær til den årlige juleafslutning). Forhåbentligt er det ikke et udtryk for at arrangementerne ikke er spændende nok, men et udtryk for at udbuddet af arrangementer generelt er stort?!

Bromme Køreforening har i 2006 haft fastelavnstur m/tøndeslagning, velbesøgt keglekørselstræning både før og efter påskestævnet, påskestævne, løvspringstur, midsommertur med grilning, Top Cup og orienteringskørsel hos Lena og Jørgen, stand på Parnas til 4H Dyrskue (dette bliver ikke aktuelt i år, da skuet er flyttet frem til pinsen), pløjestævne hos Poul og Kirsten med mange tilmeldte, løvfaldstur, Indendørsstævne hos Team Cabe i Benløse, Efterårsfest hos Elly og Finn, som havde pyntet og varmet laden op, fuldt hus til seletøjssynings-afslutning (evt. kunne dette arrangement fungere som årets julefrokost?), nytårsskovtur i øsende regnvejr. Og så i 2007 har vi allerede haft foredrag om hestetandpleje i januar, fastelavnskørsel til Bromme Lillesø med efterfølgende hygge hos Inge og Jørgen.

Formanden takker for kaffe og kage som medlemmerne er så flinke at lave samt naturligvis generelt tak til alle hjælperne til arrangementerne. Det r dejligt der har meldt sig 2 til sekretariatsposten og formanden opfordrer alle med interesse til at melde sig som hjælpere.

I 2006 valgte bestyrelsen , Erik Nielsen, som Brommes repræsentant for ungdomsudvalget.

Siden sidste generalforsamling er der blevet indkøbt: kegler, nummerveste, tønder til forhindringer, så foreningen er ved at være godt udstyret med materiel. P.t. er der ved at blive lavet nye bogstaver til dressurbanen.

Vedr. forslag fra sidste års generalforsamling så har noget været muligt –andet ikke –både af praktiske og tidsmæssige årsager.

Det reviderede regnskab for 2006 blev godkendt. Alle stævner i 2006 sluttede med et overskud. Kontingent indtægt for 2006 var høj i forhold til medlemsantal, men det er p.g.a. tidlige indbetalinger af 2007 kontingent. Med et samlet overskud på godt 1500 kr. i 2006 var foreningens samlede kapital og værdier på 67.066 ved årets slutning. 

Bestyrelsen udtrykte lidt bekymring over de store kontorholdsudgifter (knap 12.300)–primært p.g.a. printerpatroner og porto, men medlemmerne gav udtryk for at de synes bladet er alle pengene værd. Der har også været kontorholdsindtægt på 500 kr. for to annonceringer i bladet –H.C. Venslev og Klindt Rideudstyr.

Bestyrelsen forslog uændret kontingent og det blev vedtaget.

Indkomne forslag:

Begge indsendt og fremlagt af formand Kirsten Jørgensen.

1) Brugskørselsudvalg.

Jylland og Fyn er langt fremme m.h.t. brugskørsel. Formanden for brugskørselsudvalget på Fyn har kontaktet Bromme Køreforening –vil gerne komme over og hjælpe i gang. Står bl.a. for banebygning til brugskørselsstævne på Nyvang i september (i.f.m. pløjestævne). 

Jens Peter fra Ørnebjerg Køre- og Rideforening, som er den eneste person fra Sjælland, der har deltaget i et grundkursus vil også gerne hjælpe.

Kursus for arrangører af brugskørselsstævner blev i marts måned aflyst p.g.a. for få deltagere.

Bestyrelsen for Bromme Køreforening kan ikke gabe over flere arrangementer, derfor foreslås det at nedsætte et udvalg. 

Peder foreslår DKS tager sig af det, men Kirsten informerede at DKS allerede havde takket nej og givet bolden videre til de mindre foreninger.

Jørgen Jensen fra bestyrelsen vil gerne være primus motor, men efterlyste 2-3 medlemmers hjælp.

Kaj fra Niløse, Henning Holm og Inge meldte sig til udvalget.

Peder, Anders, Anker og Herluf meldte sig som interesserede, men ville ikke med i udvalget p.t.

2) Registrering af medlemskaber.

Bromme Køreforening medlemskab er allerede i praksis et familiemedlemsskab. Hvis alle familiemedlemmer registreres med fødselsdato kan der søges tilskud ved kommunen til alle under 18 og over 60 år. (SOK og rideskoler modtager dette tilskud p.t.). Denne registrering i kommunen vil måske også kunne åbne nye døre vedr. evt. areal?

Alle synes det var værd at prøve og Bromme Køreforening vil udarbejde en registreringsform, som udsendes med næste blad.

Under aktivitetsforslag kom der mange gode forslag/emner på tale. 

                Følgende tilmeldte:

                Store Hestedag, 2/9: Gitte, Peder, Anne Larsen og Henning Holm.

                Christiansborg, 23/9: Gitte, Peder,? Flere ønskes.

Under evt. forespurgte Formanden på navn til bladet. Kusken er foreslået, men da SOKs blad hedder dette ønsker Bromme Køreforening ikke også dette navn. Svinglen, hammelen og hammelstøjet blev foreslået.

 

Formanden takkede af for aftenen og generalforsamlingen sluttede selvfølgelig af med masser af hestesnak!