Bromme Køreforening

 

Referat fra Bromme Køreforenings generalforsamling afholdt den 19. Februar 2010 i Stenlille Jagtforening.

Formand Vagn Hauge bød velkommen til de 37 fremmødte.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Formanden udbad sig forslag til en dirigent. Kirsten Jørgensen blev foreslået og valgt.
Hun takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet..

Pkt. 2  Valg af stemmetæller.

Anders Høgh, Finn Jørgensen og Lena Vabø blev valgt.

 Pkt. 3  Formandens beretning.

Formanden omtalte i sin beretning kegletræning i starten af sæsonen, som ikke blev en succes, da der kun var få kuske de 2 gange, der var planlagt træning.
Påskestævnet gik godt med fuld deltagelse. Det afviklede brugskørselsstævne på Nyvang og deltagelse i de afholdte TopCup samt pløjestævne var med god tilslutning. Det samme var gældende for vores tiltag indendørsstævne i Vemmelev den 25. 10. 2009.
de afholdte temaaftener var alle med god tilslutning, hvilket ligeledes var gældende for juleafslutnings arrangementet.
Beretningen blev godkendt uden indlæg / kommentar.

Pkt. 4 Foreningens regnskab.

Jørgen Lamborg fremlagde regnskabet og redegjorde for diverse poster, hvor udgift til kontorhold var væsentlig mindre end året før. Herefter omtalte Jørgen andre poster. Sluttelig oplyste Jørgen, at foreningens driftsoverskud er på kr. 19.872,32.
Der var 2 indlæg til regnskabet.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget/godkendt.

Pkt. 5  Fastsættelse af kontingent.

Jørgen Lamborg oplyste, at bestyrelsen vil anbefale uændret kontingent på kr. 300,00 årlig, da der godt kan blive brug for penge i løbet af året.
Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver uændret med kr. 300,00.

Pkt. 6 Indkomne forslag.

Forslag 1. fra Torben Jensen gående ud på, at foreningen fremover skal have 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant.
Efter en god debat blev forslaget sat til afstemning, hvor det blev vedtaget.

Forslag 2 stillet af Kenneth Jørgensen gående ud på, at nedjusterer foreningens arrangementsniveau m.h.t. TopCup, indendørsstævne og påskestævne droppes. I stedet helliger foreningen sig mindre arrangementer så som brugskørsel, pløjning og skovture. Kenneth begrundede sit forslag med, af såfremt alt skal bibeholdes, må flere medlemmer komme på banen og stille op til bestyrelse og udvalg samt tage et større ansvar og deltage aktivt i gennemførelse af arrangementerne.
I sin mundtlige redegørelse af forslaget mente Kenneth, at det var nødvendig flere kom på banen, gerne yngre medlemmer, da mange af dem, der står for foreningens arrangementer, er grå i toppen.
Efter en lang debat, med mange indlæg, trak Kenneth sit forslag.

Forslag 3. Angående foreningens hjemsted, var teksten i forvejen blevet ændret til Sorø kommune.

Forslag 4.
§ 4, stk. 2 ændres fra, at formand og kasserer vælges på generalforsamling til, at hvert år er 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer.
Kirsten Jørgensen redegjorde for sit forslag. 
Efter debat, hvor Jørgen Lamborg og Henning holm gav udtryk for, at det var vigtig formand og kasserer blev valgt af generalforsamligen og derfor mente, at dette forslag ikke skulle vedtages. 
Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 24 stemmer for og 10 stemmer imod.

Forslag 5.
§ 10, stk. 2 ændres fra: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Hestens Værn til: Efter opløsning anvendes foreningens formue som besluttet på den afsluttende generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget.

Efter dette punkt gik lyset ud i salen --

Pkt. 7 Valg til bestyrelse.

( bestyrelses medlem i stedet for Vagn Hauge )

Der kom et forslag fra Keld Anholm gående ud på, at alle 3 linier i dagsorden til valg af bestyrelsen, blev taget under et, så man ikke skulle stemme 3 gange. Til dette var der protester fra blandt andet Henning Holm, men efter andre indlæg blev Kelds forslag vedtaget.
Dirigenten udbad sig forslag til bestyrelsesmedlemmer.
Følgende blev foreslået: Tim Larsen, Jesper Jacobsen, Maiken Olsen, Anker Nielsen og genvalg af Peter Grå Nielsen og Henning Holm.
Stemme sedler blev omdelt og indsamlet. Da lyset igen gik, blev de afgivne stemmer optalt i skæret fra Peter Grå's mobiltelefon og fyrfadslys.
Resultatet af afstemningen : Tim Larsen 25, Jesper Jacobsen 23, Maiken Olsen 21, Peter Grå Nielsen 17, Henning Holm 15 og Anker Nielsen 2. 
Valgt til bestyrelsen blev således Tim Larsen, Jesper Jacobsen og Maiken Olsen.
Valg til Brugskørselsudvalg: Peter Grå Nielsen, Anker Nielsen ( er i udvalg ) + bestyrelsesmedlem
Valg til Bladudvalg: Gitte Steen, Susanne Jaque + bestyrelsesmedlem
Vagl til Stævneudvalg: Peter Grå Nielsen, Susanne Jaque, Tina Bratajka ( er i udvalg ) + bestyrelsesmedlem
Bilagskontrollanter. Hertil blev valgt Kenneth Jørgensen og Kenneth Johansen. Som suppleant Henning Holm.

Pkt. 8  Aktivitetsforslag for det kommende år.

Der var forslag fra Lena Vabø om, at man flyttede temaaftener m.m. fra Munke Bjergby til Kårsbergcentret i Sorø. Fra salen mente man det vil være vanskeligt at få tider, der passer efter foreningens behov.
Der kom følgende aktivitetsforsalg, som bestyrelsen kan arbejde videre med
    Træningsundervisning af Jørgen Konge.
    Undervisning i daglig træning.
    Møde med en dressurdommer.
    Nordkaptur med vejmanden.
    Karlsvognen.
    Slædehunde

 Pkt. 9  Eventuelt

Under dette punkt blev Ester Jensen takket for sit store arbejde ved påskestævne med mere. De afgående bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes takket for deres arbejde.

Derefter takkede dirigenten for god ro og afsluttede generalforsamlingen samtidig med at lyset gik for 5 eller 6 gang.

Referent

Henning C. Holm

 

Den 26. februar på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen på følgende måde:

        Formand: Jesper Jacobsen

        Kasserer: Jørgen Lamborg

        Sekretær: Majken Olsen

        Bestyrelsesmedlem: Tim Holtzen-Larsen

        Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen

        Bladudvalg: Majken Olsen

        Brugskørselsudvalg: Jørgen Jensen

        Stævneudvalg. Jørgen Lamborg

 

Tilbage til Nyhederne