Bromme Køreforening 


Referat af generalforsamlingen den 15. februar 2002

 

Der var mødt 28 stemmeberettigede medlemmer + 1 som ikke var stemmeberettiget.

 

1. Valg af dirigent

Lars Hesselberg blev valgt til dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg

Katja Lamborg og Anders Høgh Hansen blev valgt til stemmetællere.

 

3. Formanden aflægger beretning

Formanden, Per Albiniussen, fortalte kort om de aktiviteter, Bromme Køreforening havde gennemført i det forgangne år og lidt om de besværligheder, der har været i forbindelse med aktiviteterne, da medlemmerne generelt ikke er så flinke til at melde sig til, indenfor de angivne tidsfrister. Derudover oplyste PA, at han ønskede at fratræde som formand.

Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Jørgen Lamborg gennemgik det reviderede regnskab, som var omdelt.

Efter en forklaring af enkelte af posterne blev regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for år 2003

Jørgen Lamborg foreslog, på baggrund af den usikkerhed der pt. er m.h.t. hvilke arealer Bromme Køreforening fremover kan anvende til aktiviteterne, en kontingentstigning i 2003 på 50 kr. dvs. til 250 kr./år. (Kontingentet har været uændret siden foreningens start.)

Forslaget blev vedtaget.

 

6. Indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag til ændring af vedtægterne fra undertegnede:

§ 1 stk. 2:              Foreningen har hjemsted på formandens adresse, foreslås ændret til:

                                  Foreningen er hjemmehørende i Stenlille Kommune.

§ 4 stk. 5:               Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, foreslås ændret til:

                                  Den samlede bestyrelse tegner foreningen.

Der blev ønsket skriftlig afstemning af ændringsforslagene, som begge blev vedtaget med stemmerne hhv. 27 for og 1 imod og 22 for og 3 imod.

De ændrede vedtægter er vedlagt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                 

Valg af ny formand skal ifølge vedtægterne ske af generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet skriftlige forslag forud for generalforsamlingen. Anders Høgh Hansen og undertegnede blev foreslået som kandidater, men da Anders ikke ønskede posten, var undertegnede dermed valgt til formand.

Herluf Vestergaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Den ledige bestyrelsespost blev besat af Anders Høgh Hansen.

Suppleant Torben Jensen blev genvalgt.

Som bilagskontrollør blev valgt Hanne Jensen, som på forhånd havde givet tilsagn om, at hun var villig til at stille op.

Som suppleant for bilagskontrollør valgtes Pernille Hesselberg.

Alle er valgt for 2 år.

Herefter er bestyrelsens sammensætning:

                 

Formand: Kirsten Jørgensen,                                         Kasserer: Jørgen E. Lamborg,

Kyringevej 107, 4296 Nyrup                                             Gulagervej 6, Gulager, 4173 Fjenneslev,

Tlf.: 57 80 30 06 / 40 51 54 39                                             Tlf.: 57 60 88 88 / 20 94 88 88.

 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen,                             Bestyrelsesmedlem: Herluf Vestergaard,

Sorøvej 47, Skovse, 4200 Slagelse,                                  Erik Bøghsvej 16, 4250 Fuglebjerg,

Tlf.: 58 54 41 22 / 23 45 85 42                                              Tlf.: 55 45 47 65.

 

Bestyrelsesmedlem: Anders Høgh Hansen,             Bestyrelsessuppleant: Torben Jensen,

Juliedalvej 3, 4180 Sorø                                                          Ostrupvej 15, 4295 Stenlille,

Tlf.: 57 80 60 91 / 21 71 08 72                                                Tlf.: 57 80 46 49.

 

Bilagskontrollør: Hanne Jensen,                                  Supp. for bilagskontr.: Pernille Hesselberg,

Stestrupvej 15, 4370 Store Merløse,                             Egerupvej 100, 4230 Skælskør

Tlf.: 57 60 05 70.                                                                      Tlf.: 58 14 04 06

 

8. Aktivitetsforslag for det kommende år.

Jørgen Lamborg redegjorde for bestyrelsens overvejelser omkring Påskestævnet, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med hhv. at afholde det over 1 eller 2 dage.

Der fremkom forskellige synspunkter fra generalforsamlingen, men der var tilsyneladende størst tilslutning til at fastholde stævnet som 1-dags stævne, og prøve at redde lidt tid på dressuren (hurtigere skift mellem de enkelte ekvipager) og afvikle forhindringskørslen umiddelbart efter dressuren. Bestyrelsen udarbejder hurtigst muligt propositioner (er vedlagt dette referat).

Af  øvrige aktiviteter blev foreslået følgende, som bestyrelsen vil arbejde videre med:

Træningsaftener - meget gerne med undervisning (også selvom man evt. skal betale for det), brugskørsel, keglekørsel, skovture, orienteringskørsel, deltagelse i forenings-regi i andre arrangementer (f.eks. Gørlev dyrskue, og åben-stald-arrangementer) .

I tilknytning til dette punkt blev Bromme Køreforenings problem med ”tilholdssted” drøftet.

Stenlille Jagtforening har, som svar på skriftlig forespørgsel, meddelt, at aftalen om at benytte jagtforeningens område var en personlig aftale med Per Albiniussen, og den bortfalder derfor i forbindelse med Pers fratrædelse som formand, da man ikke ønsker unødig nedslidning af området. Aftalen ophører efter Påskestævnet 2002.

Fra generalforsamlingen kom der forslag om at

-                spørge de andre grusgravsindehavere i området, om de evt. har et areal vi kan benytte

-                spørge Akademiet, om de skulle have ”et område uden skov”, vi kan få lov at være på

-               spørge Stenlille (og andre) kommuner om de har et område

-           Lone Petersen (Lobri) ville gerne stille et areal til rådighed, som kan ryddes og laves en          dressurbane på, parkering kan muligvis aftales med de omkringliggende grusgrave.

-                 Lyng Ridecenter har givet tilsagn om, at vi kan låne/leje ridehus + rytterstue, når rideklubben ikke selv bruger det. Der er dog ikke plads til dressurbane, da man netop er begyndt at grave grus på det areal vi ellers kunne bruge.

-                 Kenneth Jørgensen vil gerne stille et areal + en staldbygning til rådighed, men det kræver både anlæg af dressurbane og rydning/indretning af staldbygningen, hvis den skal bruges til klubhus.

-                 Gitte Steen tilbød, at samling og start på skovture kan foregå hos dem.

-                 Ingelise Bertelsen tilbød - med forbehold – at stille en fold til rådighed som evt. kunne bruges til dressurbane

Alle disse forslag vil bestyrelsen arbejde videre med i den kommende tid.

9. Eventuelt

-            Torben Jensen foreslog, at man næste år indleder generalforsamlingen med et stykke mad – for dem som har lyst til det.

-            Jørgen Lamborg overrakte Per Albiniussen en kurv og takkede for 11˝ års formandskab af Bromme Køreforening.

-            Herluf Vestergaard nævnte, at Bromme Køreforening igen i år har fået tildelt 5000 kr. fra Munke Bjergby Sparekasse. Herluf og Jørgen Jensen ankom i hestevogn til arrangementet og fik overrakt checken.

-            Janni Larsen henstillede til, at man ved Påskestævnet skelnede mere mellem L-kuske og M-kuske, således at de kuske, som har startet åbne stævner ikke kører i L-klassen. Jørgen Lamborg forklarede, at det af og til var nødvendigt at slå klasser sammen, hvis der kun var få deltagere i hver klasse. Det kunne være en af årsagerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

18.02.02

Referent Kirsten Jørgensen

Tilbage til Nyhederne