Bromme Køreforening 


Referat fra Bromme Køreforenings Generalforsamling den. 17. februar 2006 i Jagthytten, Døjringe.

Sædvanen tro startede de fleste med et stykke smørrebrød en times tid før generalforsamlingens start. 

Allan Sørensen blev valgt som dirigent og Erik Nielsen og Henrik Juhl blev valgt som stemmetællere.

Formanden berettede om stigende medlemstal, idet vi nu har 74 medlemmer, og om 2005 arrangementer - de fleste arrangementer var gamle kendinge og opbakningen var stor. Kun et brugskørselsarrangement blev aflyst.

Bromme Køreforening har i 2005 haft indendørstræning, fastelavnstur, påskestævne, løvspringstur, keglekørselstræning, keglekørselsturnering, orienteringskørsel, løvfaldstur, pløjestævne  m.v. og uden hest efterårsfest, nytårsskovtur, ( begge gange en stor tak til Bente og Anders, der lagde hus til,) og seletøjssyning.

I 2006 er keglekørselsturneringen udvidet til 7 stævner " TopCup", hvor Bromme Køreforening står for et stævne i august. Bromme Køreforening, Midtsjælland køreforening og Haslev Køre- og Rideforening vil også i fællesskab arrangere et indendørsstævne i Benløse. 

Formanden kom med et lille hjertesuk vedr. indlæg til Bromme Køreforenings blad, men benyttede også lejligheden til at tak alle de flittige hjælpere som trofast støttede op om arrangementerne. Ester og Inge fik hver en buket blomster for deres utrættelige arbejde i cafeteriet.

Jørgen Jensen supplerede med kommentar om, at der i hvert fald kan blive et indlæg i bladet med billeder fra dagen, hvor Henning Holm, Herluf Vestergaard og Jørgen Jensen selv mødte op for Bromme Køreforening med hest og vogn ved uddelingen af midler, 5.000 kr., fra Spar Trelleborg. 

Regnskabet for 2005 blev godkendt. Med et overskud på 156 kr. for året var foreningens samlede kapital og værdier på 65.500 kr. ved årets afslutning. Nogle nævnte posteringer i 2005: indkøb af trøjer, kalendere og kasketter - dette køb/salg går næsten lige op og så var der indkøb af en printer til klubbladet. Der blev dog stillet spørgsmål og fundet mindre fejl i regnskabet som bestyrelsen vil kigge nærmere på sammen.

Fastholdelse af kontingent blev vedtaget med klapsalver.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsesmedlem Anders Høgh Hansen havde valgt ikke at stille op til genvalg. Bestyrelsen foreslog Erik Nielsen, som blev modtaget med applaus. Kirsten Jørgensen og Mathilde Sørensen blev genvalgt som h.h.v. formand og bestyrelsesmedlem. Anders Høgh Hansen takkede senere for godt samarbejde og opfordrede bestyrelsen til fortsat at spørge, hvis der manglede en hjælpende hånd. Formanden overrakte en flaske gammel dansk til Anders, som tak for et godt samarbejde.

Aktivitetsforslag og eventuelt blev blandet sammen i en stor cocktail med mange gode forslag/snakket om og opmuntret til følgende:
1    Sommerundervisning ved Jørgen Konge

2    Tag poderne med til børnestævner

3    Måske dressurbane til fri afbenyttelse ved Kr. Flinterup - bestyrelsen vil tage ud og se på det i Bromme Køreforenings øjemed. Andre er    velkommen til at træne, der efter aftale med Julie Conradi.
 
4    Gåseløb i mindre avanceret udgave end i Sverige

5    2-dages påskestævne blev taget op til overvejelse. Der var både for og imod. Fordelene er bl.a. at der kan være flere deltagere og dagene (måske) vil blive kortere. Ulemperne kan være om der vil være nok frivillige hjælpere. Under alle omstændigheder vil der ikke blive tale om et    arrangement, der for den enkelte deltager er fordelt på 2 dage - dette vil kræve overnatningsmuligheder. Der vil evt. være tale om begyndere den    ene dag og øvede kuske den anden dag eller opdelt pony de ene dag og heste den anden dag.

6    Uddannelse af forhindringsdommere. DKS arrangement for alle interesserede. Dette danner hjælpekorps til diverse stævner samt til VM i 2007.

7    Ønskes flere bestyrelsesmedlemmer for at der ikke bliver for få at "trække læsset" eller evt. udvalg til at klare praktiske opgaver? Eller bare mere proaktive medlemmer?

8     Finde fast tilholdssted til Bromme Køreforening - søge i.f.m. storkommune? Her viste Henrik Juhl sig som aktivt medlem, der gerne vil undersøge nærmere. Lena Vabø tilsluttede sig dette. M.h.t. forholdet eje/leje et stykke jord så kommer "eje" næppe på tale med en hektarpris i området på 1 - 200.000 kr. Skal også tænke på de gode forhold vi har har i Jagthytten og det omliggende område. Man lægger stadig hovedvægt på at fortsætte aftalen med Kate og Per Albiniussen i et så stort omfang som overhoved muligt.

9    De nye regler fra DKS m.h.t. tilmelding til DKS arrangementer, hvor man nu skal være medlem af DKS og ikke blot en underliggende forening som f. eks. Bromme Køreforening, blev også diskuteret. Formanden berettede at man ved  fællesmødet i januar uden held havde prøvet at rokke ved dette tiltag. En løsning kunne være, hvis foreningerne tog initiativet og meldte sig ind DKF for af komme på lige fod med DKS. Dette er dog en meget dyr løsning for medlemmerne. Der var så mange " følelser i klemme" at emnet formentligt vil blive diskuteret mange steder i den kommende tid.

10    Jørgen Jensen opfordrede til at melde sig til fastelavnskørslen med efterfølgende fællesspisning.

11     Formanden oplyste at kegleindkøb var på trapperne og vil blive foretaget når det bedste tilbud er fundet.

Bestyrelsen vil naturligvis følge op på alle forslag og advisere nærmere.

 Formanden takkede af for aftenen og generalforsamlingen sluttede selvfølgelig af med masser af hestesnak.

Referent Mathilde Sørensen.